Laboratoriemätningar

Alla fukttekniska mätningar utförs med utgångspunkt i vår kalibreringsutrustning för fukt- och temperaturmätningar med spårbarhet till NIST (National Institute of Standards and Technology, USA).

Materials fuktlagringsförmåga (sorptionsisotermer)

En sorptionsisoterm, eller jämviktsfuktkurva som den också kallas, visar hur mycket fukt ett material innehåller när det är i jämvikt med omgivande, fuktig luft. Kunskap om sorptionsisotermen är nödvändig vid beräkning av fuktförlopp i ett material. Sorptionsisotermerna mäts genom att provkroppar av materialet får komma till jämvikt med vattenånga i en kammare med viss relativ fuktighet. Fuktinnehållet vid jämvikt är beroende av flera olika faktorer som t.ex. materialets kemiska sammansättning, porstruktur, temperatur och tidigare fukthistorik. Vissa material förändras dessutom över tid, vilket måste beaktas vid mätning av sorptionsisotermer.

Fuktlabbet.se mäter sorptionsisotermer enligt SS-EN ISO 12571 Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter – Bestämning av hygroskopiska sorptionsegenskaper.

Bestämning av fuktinnehåll vid jämvikt görs enligt SS-EN ISO 12570 Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter – Bestämning av fuktinnehåll genom torkning vid förhöjd temperatur (ISO 12570:2000).

Ångpermeabilitet, ånggenomgångsmotstånd, mm

Med hygroskopiska fukttransportegenskaper avses ett materials förmåga att släppa igenom fukt då det står i jämvikt med ett klimat där den relativa fuktigheten är mellan 0 och 98%. Beroende på vad det är för material (med dess porstruktur och porstorleksfördelning) kan transporten i materialets porer ske såväl i ångfas som i vätskefas. För finporösa material, som betong, bruk, m fl, är transportförmågan vanligtvis starkt beroende av totala fuktinnehållet. Grovporösa material som mineralull, eller mycket täta material som olika plaster, har inte detta fukthaltsberoende. Detta fuktberoende gör att fukttransportförmågan måste mätas vid det fukttillstånd som materialet kommer att ha i den verkliga användningen!

Bestämning av hygroskopisk fukttransportförmåga utförs enligt SS-EN ISO 12572 Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter – Bestämning av permeabilitet för vattenånga. Efter samråd med beställaren anpassas mätmetodiken så att värdet avser ett visst, önskat fukttillstånd, eller så att en kurva erhålls över ett större intervall av olika fukttillstånd.

Mätvärdet rapporteras som ångpermeabilitet (δv), som ånggenomgångsmotstånd (z eller SD) eller som en diffusionsmotståndsfaktor µ.

För produkter som normalt levereras med fix, färdig tjocklek redovisas ofta endast ett ånggenomgångsmotstånd. Detta gäller t.ex. plastfolier, tunna dukar och många skivmaterial. Ånggenomgångsmotstånd (eller fuktgenomgångsmotstånd som det borde heta) kan mätas enligt SS-EN ISO 12572 (enligt ovan) eller enligt ISO 2528: Sheet materials – Determination of water vapour transmission rate.

Principiell figur som visar hur fukttransportförmågan kan bero av fukttillståndet (RF) i materialet.

Överhygroskopisk transport: Kapillärsugning

Med överhygroskopisk transport avses den fukttransport som sker då materialet utsätts för fritt vatten, och värdet är därför nödvändigt i de fall man beräknar fuktförlopp i ytterväggar, tak och andra konstruktioner som utsätts för regn eller fritt vatten i annan form.

Mätning av kapillär sugförmåga utförs enligt olika standarder beroende vilken typ av material som ska provas. Som exempel kan nämnas
SS-EN 1097-10 för kapillär stighöjd i grusmaterial
– SS-EN 1015-18 för kapillär sugförmåga hos murbruk
– SS-EN 772-11 för olika stenmaterial, som t.ex. tegel

Mätvärdet rapporteras som kapillärsugningskoefficient och/eller som ett motståndstal.

Vid mätning av kapillärsugningsförlopp sätts materialets undersida i kontakt med en vattenyta och fuktupptagningen registreras över tid.
Principiellt förlopp vid kapillär vattenuppsugning i ett material med ensartad porstorleksfördelning.

Porositet och densitet

Ett materials porositet och densitet är grundläggande egenskaper som i hög grad avgör hur materialet fungerar. Porositeten har t.ex. avgörande betydelse för hur mycket fukt ett material kan ta upp, och har mycket stor betydelse både för dess hållfasthet och dess värmeisoleringsförmåga. Mineralull och andra isoleringsmaterial har ofta en porositet som överstiger 95%, dvs mer än 95% av materialvolymen utgörs av luft. I praktiken avgörs mängden vatten som ett material kan ta upp både av porernas inbördes storleksförhållanden och deras förbindelse med varandra och omgivningen.

Det finns ett flertal standarder för hur porositet skall mätas, t.ex:
SS-EN 1936 Natursten – Bestämning av densitet och porositet
SS-EN 993-1: Provningsmetoder för eldfast tegel – Del 1: Bestämning av skrymdensitet, öppen porositet och sann porositet
SS-EN ISO 10545-3: Keramiska plattor – Del 3: Bestämning av vattenabsorption, skenbar porositet, skenbar relativ densitet och bulkdensitet (ISO 10545-3:2018)
Kontakta oss för diskussion!

Kalibrering av mätinstrument

Kalibrering av givare för relativ fuktighet och temperatur görs i vår tvåtryckskammarutrustning av typ Thunder Scientific Model 2500 ST. Utrustningen kontrolleras och kalibreras regelbundet av NIST (National Institute of Standards and Technology, USA).

Vårt laboratorium är godkänt för kalibrering av utrustning för fuktmätning enligt RBK-systemet.

Se mer på http://fuktcom.se/tjanster/kalibrering/

Verifiering i fält: Kontrollera att konstruktionen fungerar!

Vi utför även mätningar i hela byggnader för att övervaka att konstruktionen fungerar som avsett.

Kontakta oss för mer information!

Fuktberoende materialegenskaper

Både fukthaltsförändringar och temperaturförändringar kan påverka ett materials egenskaper. Detta gäller t.ex. svällning/krympning, sekundära emissioner, frostbeständighet, mm. Fuktlabbet.se kan utföra de mätningar som behövs för att få kontroll på dessa fenomen.

Kontakta oss för diskussion!